TR - EN

KALİTE ANLAYIŞIMIZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİMİZ

Firmamızda, kabul edilebilir hata oranlarından bahsetmenin yanlış olduğu düşüncesiyle, ‘sıfır hata’ ya ulaşmak için makine ve proses yetenekleri izlenerek, yeterliliklerin yükseltilmesi amacıyla her yıl yeni yatırımlar yapılmaktadır.

Kalite geliştirme çalışmalarında; Beyin Fırtınası, 6 Sigma Projeleri, FMEA Analizleri, PDCA, SPC, Poke Yoke , Kılçık (Ishikawa) Diyagramı, Pareto Analizi ve Problem Çözme Teknikleri Ekipleri gibi kalite teknikleri kullanılmaktadır.

Ürünlerimizin son kullanıcı performansları; kalite ekibimizin yaptığı Laboratuar Deneyleri, Ürün Audit ve Çalıştırma-Ömür Testleri ile güvence altına alınmıştır.

Hammadde girişinden ürün çıkışına kadar laboratuarımızda bulunan cihazlar ( MFI, Profil Projeksiyon, CMM(3 Boyutlu Ölçüm Aleti), Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Cihazı, Renk Ölçüm Cihazı, Nem Ölçer, Ömür Test Aparatları vb.) ile üretmiş olduğumuz ürünler garanti altına alınmaktadır.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin şartlarına uyulacağı ve etkinliğin sürekli iyileştirileceğini taahhüt ederek, her fonksiyon ve seviyede ölçülebilir şekilde oluşturulan İSG hedeflerinin gözden geçirilmesi için belirlenen aşağıdaki sistem politikası oluşturulmuştur:

İş Sağlığı ve Güvenliği,
Akplas, ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği standardına uygun olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin şartlarına uyacağımızı ve etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi, “sıfır iş kazası” ve “sıfır meslek hastalığı” hedefine ulaşmayı taahhüt ediyoruz.

Çevresel Etkilerimizi Minimum Seviyeye İndirmesi,
Akplas; plastik enjeksiyon, şişirme, boya, montaj, eşanjör imalatı, plastik kaynak, tampon, serigrafi, lazer baskı konusunda uzmanlaşmayı başarmış bir işletmedir. Amacımız; çevresel etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak ve çevreye zarar vermeden üretim yapmaktadır. Beyaz eşya ve otomotiv sektörü için plastik parça üretiminde enerji verimliliğini sağlayarak doğal kaynakların kullanımı ve maliyetlerde rekabetçi olmak hedefimizdir.
Bu bilinçle hareket eden Akplas "Doğal Çevrenin Korunması" ve “Enerjinin verimli kullanımı” amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Üretim proseslerimizde hammaddeden ürün tüketimine kadar gerçekleşen süreçlerin tamamında çevresel etkilerin ve enerji tüketiminin azaltılmasını hedefliyoruz.  Çalışmalarımızın sistemsel olarak takip edilebilmesi için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim sistemi çalışmalarımız 3. Taraf denetleme kuruluşları tarafından denetlenmektedir. 
Sürdürülebilirlik kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarımıza 2022 yılı itibari bari başlamış bulunmaktayız.
2030 yılı için kişi başına düşen su çekimini [m³] ve ürün başına elektrik tüketimimizi (kWh) 2021 baz yılına göre % 20 iyileştirmeyi hedefliyoruz.
Akplas “önleme, kaynakta azalt, yeniden kullan, geri dönüştür” prensibine uygun olacak şekilde atık yönetimini sağlamaktadır. Faaliyetlerimizden çıkan atıklar öncelikle sınıflandırılmakta, atığın türüne ve yasal düzenlemelere uygun, kaynağında ayrı olarak toplanmakta, lisanslı taşıma araçları ile taşınmakta, lisanslı tesislerde geri kazanılmakta veya bertaraf edilmektedir. Atığa uygulanacak işlem, atığın türüne göre yasal mevzuatlar çerçevesinde belirlenmekte, sadece geri dönüşümü veya geri kazanımı mümkün olmayan atıklar bertaraf edilmektedir.

2030 yılı için tüketilen plastik ton miktarına düşen atık bertaraf ve geri kazanım oranımızı 2021 baz yılına göre % 25 iyileştirmeyi hedefliyoruz.
 2022 yılı itibari ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden Sıfır Atık
Yönetmeliği'nce Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazanılmıştır.
ISO 50001 Enerji verimliliği ve ISO 14001 Çevre yönetim sistemi belgelendirmelerine paralel olarak da 2023 yılı içerisinde kullanılan enerji kaynaklarından dolayı havaya salınan sera gazı emisyonu çalışmalarımızı başlatarak ISO 14064 Sera Gazı Salınımları doğrulaması çalışmalarımızı tamamlıyor olacağız. 

Etik İş İlkelerimiz,
Akplas kuruluşundan bu yana benimsediği tutumuyla dürüst ve doğru iş yapmayı benimsemiştir. Kişisel dürüstlüğümüz, paylaştığımız değerler ve etik iş yapma ilkelerimiz Akplas’ın dünya çapındaki itibarının temelini oluşturmaktadır. Ürünlerimizin kalitesi ve performansıyla bir arada düşünüldüğünde, etik iş ilkelerimiz şirketin başarısı ve çalışanlarımızın profesyonel gelişimi için inanılmaz güçlü bir alan oluşturmaktadır. 
2030 yılına kadar Etik ve İnsan Hakları eğitimini almış beyaz yaka çalışan oranını %100’e, mavi yaka çalışan oranını %80’e ulaştırmayı hedefliyoruz.

Çalışanlarımız ve Sosyal Sorumluluklarımız,
Bulunduğumuz toplumun maddi, manevi, kültürel, sosyal, doğa ve eğitim yönünden gelişmesinin her türlü firmamıza ve paydaşlarımıza fayda getireceğinin bilinciyle sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı hedefliyoruz. Kimsesiz veya muhtaç çocuk ve ailelerin bakımı, engellilere çeşitli olanakların sağlanması, doğamızın korunması ve temizlenmesi, eğitime endüstriyel bilgi ve teknoloji desteği gibi konularda farklı projeler yürütülmektedir.
Firmamızın geliştirdiği projelerin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları, müşterilerimiz, belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin projelerine de destek olmaktan memnuniyet duymaktayız.

2030 yılına kadar çalışanlarımızın en az %30’unun kadın çalışan olmasını hedefliyoruz.
Akplas genelinde senede en az bir kez çalışan memnuniyeti anketi gerçekleştireceğiz ve 2030 yılı itibarıyla memnuniyet oranını %90’a çıkarmayı hedefliyoruz.
Çalışan başına eğitim saatini 2030 yılına kadar her sene %5 oranında arttırmayı hedefliyoruz.
Çalışan yetkinliğini ve memnuniyetini sürdürmek üzere çalışan eğitimlerinin (Hizmet İçi / Dış Eğitimler / Mesleki Eğitim / Sertifika Programları) kapsamını arttıracağımızı taahhüt ediyoruz.

Sürdürülebilirlik Politikamız,

 • Sürekli iyileşme ve teknolojinin takibi
 • Tüm faaliyetlerimizi etik kurallara bağlı kalarak ve yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uyarak bütünsel bir kurumsal yönetim anlayışı ve devamlı iyileştirme bakış açısı ile gerçekleştirmek
 • Tedarik zincirimizde sürdürülebilirlik kriterlerinin takibine önem vererek, sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı değer zincirimize yaymaya özen göstermek
 • Yolsuzluk ve rüşvet karşıtığını temel sorumluluğumuz olarak kabul etmek
 • Süreçlerimizi usulsüzlük ve rüşvet karşıtlığını gözetecek şekilde gözden geçirmek
 • Çalışanları aktif katılıma özendirerek açık iletişim ortamı sağlamak,
 • Sürdürülebilirlik Politikası ‘ nın efektif olarak ilgili paydaşlar ile iletişimini sağlamak
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması
 • Tedarikçilerimizin performansının gelişmesine katkıda bulunmak
 • Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamak

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Sürekli iyileştirme ve teknolojisinin takibi,
 • Kalite yönetim sisteminin sürekliliği ve geliştirilmesi,
 • Ürün maliyetini azaltmak ve zamanında sevkiyat yapmak,
 • Lojistik performansının sağlanması,
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması,
 • Tedarikçilerimizin performansının gelişmesine katkıda bulunmak,
 • Eğitim ve bilinçlendirme,
 • Uygulanabilir şartların yerine getirilmesi
 • Çalışan motivasyonunun sürekliliği.

İSG POLİTİKAMIZ

 • Çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için risk ve fırsat analizini yapmak,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmak için riskleri azaltmak,
 • Yasal ve diğer şartları yerine getirmek,
 • İSG yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,
 • İSG çalışmalarında çalışan veya temsilcilerinin görüşlerini almak,
 • İSG hedeflerin için bir çerçeve oluşturmak